DLK Logo
Generelt - Om DLK - Vedtægter
Formål Bestyrelse Udvalg Vedtægter


Vedtægter for Dansk Leonberger Klub (pdf format)
§1. Navn og hjemsted
Stk.1
Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K)
D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (forkortet D.K.K.)
Stk.2
Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvori formanden bor.
Stk.3
DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af §6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.
§2. Organisation
Klubben er organiseret således:
 1. Generalforsamling
 2. Urafstemning
 3. Bestyrelsen
 4. Medlemmer
§3. Klubbens formål
Stk. 1.
Klubbens formål er, i samarbejde med D.K.K. og i overensstemmelse med dennes internationale forpligtelser at fremme kendskabet til og interessen for Leonbergeren og gennem hensigstmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Klubben vil arbejde for udbredelsen og opdræt af typiske, karakterfaste Leonbergere.
Stk.2.
Til opnåelse af dette formål bør klubben blandt andet:
 1. Udgive et blad og vedligeholde hjemmesiden og Facebook.
 2. Arrangere møder og andre aktiviteter.
 3. Arrangere udstillinger.
 4. Afholde kurser i lydighed/dressur.
 5. Vejlede interesserede ved anskaffelse af en Leonberger.
 6. Organisere hvalpeanvisning
§4. Avlsarbejde
Stk. 1.
D.L.K. er D.K.K.'s sagkyndige vedrørende avlsarbejde for Leonbergere.
Stk. 2.
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Leonbergeren.
Stk. 3.
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger.
Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra D.K.K.'s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.
§5. Medlemskab
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, der opfylder betingelserne for medlemskab af D.K.K. Et medlems husstandsmedlemmer kan mod betaling af en tredjedel kontingent opnå fuldt medlemskab, men modtager dog ikke eget medlemsblad.
Stk. 2.
Opdræt, køb og salg af hunde/hvalpe til forhandler eller til forsøg er ikke tilladt og vil medføre fortabelse af ret til stambogsføring. Nægter bestyrelsen under henvisning til ovenstående en person optagelse som medlem, kan afgørelsen indankes for D.K.K.'s disciplinærnævn.
Stk. 3.
Æresmedlemmer kan udnævnes efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemmer. Udnævnelsen behandles som forslag på ordinær generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer, i øvrigt med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.
Stk. 4.
D.K.K.'s formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer dog uden stemmeret, men med taleret til generalforsamlingen. De kan på bestyrelsens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere af stedfortrædere.
Stk. 5.
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggende er samtlige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, som er personlige myndige og har minimum tre måneders medlemskab.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6. Ind- og udmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren inden d. 1. november.
§7. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og erlægges årsvis forud.
Kontingentopkrævninger udsendes i november måned med forfaldsdag den 31. januar for det pågældende kontingents år. Ved 1 måneds restance slettes vedkommende som medlem, ved kalenderårets udgang slettes restancen samt medlemsoplysninger i henhold til GPRS-lovgivningen.
Ved indmeldelse efter 31. marts betales for de resterende måneder at det pågældende kontingentsår.
§8. Bestyrelsen
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der også skal være medlemmer af D.K.K. Stk. 2.
Disse vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år og kan genvælges.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Stk. 3.
Kandidater til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter opstilles samlet, således at kandidater med flest stemmer indgår i bestyrelsen med det antal, der skal bruges, mens de to efterfølgende i stemmetal indgår som bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.
Stk. 4.
Ved stemmelighed mellem kandidater til bestyrelsen henholdsvis bestyrelses-suppleanter, foretager generalforsamlingen omvalg med henblik på fastsættelse af endelig rækkefølge.
Såfremt der kun opstilles det antal kandidater, der skal bruges, bortfalder afstemningen, og de i andet afsnit foreslåede kandidater er automatisk valgt.
Stk. 5.
Optælling foretages på generalforsamlingen af de valgte stemmetællere.
Stk. 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
En enig bestyrelse kan beslutte at om konstituere sig.
Stk. 7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§9. Bestyrelsens arbejdsområder
Stk. 1.
Bestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens drift og ledelse.
Stk. 2.
Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager, som ikke jævnfør vedtægter er henlagt til afgørelse på generalforsamlingen, ved urafstemning eller ved overenskomsten mellem klubben og D.K.K.
Stk. 2a.
Bestyrelsen kan ikke vedtage og fremlægge sager overfor DKK vedrørende avlsrestriktioner, der blandt andet medfører ændringer i stambogsføringen uden godkendelse fra generalforsamlingen. Undtaget herfra er restriktioner pålagt racen af D.K.K. og hvor klubben ikke har forhandlingsmulighed.
Stk. 3.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, som godkendes af mødedeltagerne. Der bringes et kortfattet referat i klubbladet.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte og ophæve udvalg, der alle arbejder efter bestyrelsens anvisninger eller godkendelse for klubbens formål jævnfør §3.
Bestyrelsen udpeger af sin midte 1 repræsentant/kontaktperson til hvert udvalg.
§10. Regnskab
Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører regnskab og medlemsliste. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2.
Bestyrelsen må ikke på årsbasis gældsætte udover kontingentet. Alle arrangementer skal forud budgetteres og udviser forventet dækning inden der disponeres.
§11. Repræsentanter
Klubbens repræsentanter i D.K.K.'s repræsentantskab udpeges af D.L.K.'s bestyrelse og skal være medlem af D.K.K.
§12. Ordinær generalforsamling
Stk. 1.
Den ordinære generalforsamling, der er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke kan gøres til genstand for urafstemning, afholdes 1 gang om året i perioden 1. marts til 31. maj. Ordinær generalforsamling skal altid afholdes på en lørdag eller søndag.
Stk. 2.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, dog kan bestyrelsen dersom fremmødet er under 15% af klubbens medlemmer, henvise ethvert spørgsmål/forslag til afgørelse ved urafstemning.
Stk. 3.
Bestyrelsen skal kontrollere antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.
Stk. 4.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5.
Indkaldelse til en ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 ugers varsel.
Stk. 6.
Forslag til behandling på generalforsamlingen og til kandidater til bestyrelsesvalg, herunder valg af revisorer og suppleanter, skal fremsendes skriftligt, og være sekretæren i hænde senest lørdagen kl. 12.00, 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Modtagne forslag skal udsendes på mail (medlemmer der ikke har en tilknyttet mailadressen i DLK får tilsendt per post) til medlemmernes orientering sammen med stemmesedlerne, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7.
Ved valg til bestyrelsen kan hvert stemmeberettiget medlem stemme på én eller flere af de opstillede kandidater. Der kan kun afgives én stemme - sættes et kryds - pr. kandidat. Det enkelte medlem har lige så mange stemmer, som der er ledige poster i bestyrelsen. Valg til bestyrelsen afvikles efter Styk 7a.
Stk. 7a.
Stemmesedlerne returneres til og skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen eller afleveres personligt til denne, inden generalforsamlingens start.
Alle indkommen stemmesedler skal lægges i en umærket konvolut der lægges i den endelig konvolut med modtagere og afsender på, konvolutternes afsender kontrolleres af DLK kassere og sekretær for gyldigt medlemskab og overdrager dirigenten på generalforsamlingen uåbnet
Stk. 8.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan stemme på forslag stillet til Generalforsamlingen. Det enkelte medlem har en stemme pr. forslag. Valget forgår på generalforsamlingen under punkt 8.
Stk. 9.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmeoptællere
 4. Formandens beretning, herunder evt. udvalgsberetninger.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent samt meddeles af ansvarsfrihed.
 6. Bekendtgørelse af bestyrelsesvalgets resultat.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 8. Indkomne forslag, samt afstemning.
 9. Eventuelt.
Stk. 10.
Såfremt det som resultat af bestyrelsesvalget ikke er muligt at udpege suppleanter til bestyrelsen blandt de på forhånd opstillede kandidater, kan der under stk. 9 punkt 6 opstilles kandidater til suppleanter for bestyrelsen, samt foretages valg af sådanne, henholdsvis 1. og 2. suppleant. Der kan på generalforsamlingen opstilles kandidater til valgene på dagsordenen punkt 1, 3 og 7. Personvalg foretaget på generalforsamlingen kan kun ske blandt tilstedeværende personer.
Stk. 11.
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, hvor vedtægterne ikke foreskriver andet.
Stk. 12.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Stk. 13.
Der føres referat på generalforsamlingen, hvor enkelte afsnit kan kræves oplæst til godkendelse af generalforsamlingen, det endelige referat skal forevises og underskrives af generalforsamlingens dirigent senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Kortfattet referat bringes i klubbladet samt udsendes i nyhedsmail.
§13. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller såfremt 20% af klubbens aktuelle antal stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Stk. 2.
Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fra medlemmernes side skriftligt tilstilles klubbens formand, og skal være underskrevet af samtlige medlemmer der begærer den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3.
Klubbens bestyrelse er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, begæret fra medlemmernes side, senest 4 uger efter en lovligt fremsat begæring herom er modtaget. Såfremt mindre end 2/3 af underskriverne giver møde, aflyses den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 dog højst 5 ugers varsel, og indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke forslag der skal behandles, og kun disse forslag kan behandles. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i henholdsvis §12 punkt 1.2.3.og 8, samt §15.
§14. Eksklusion og disciplinærsager
Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.
Disciplinære foranstaltninger.
Stk. 1 Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
 1. Tildeling af
    1.) misbilligelse
    2.) eller advarsel.
 2. Frakendelse af kennelmærke.
 3. Frakendelse af tillidshverv.
 4. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
 5. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
 6. Eksklusion.
 7. Nedlæggelse af avlsforbud.
Stk. 2.
Leonbergerklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt a. i anvendelse.
Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.
Midlertidige disciplinære foranstaltninger.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love §26.
Stk. 4.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.
§15. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af D.K.K.
§16. Urafstemning
Stk. 1.
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil lade ethvert spørgsmål, der ikke kræver behandling på en generalforsamling, endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2.
Forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen.
Stk. 3.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.
Stk. 4.
Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.
§17. Klubbens ophævelse
Stk. 1.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2.
Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for Leonbergeren.
§18. Ikrafttræden
Disse vedtægter erstatter tidligere love for klubben, efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling 2022, godkendt efter urafstemning, godkendt af D.K.K. Træder i kraft den 1. september 2022.